Algemene Voorwaarden - UwBoeking.com

Dit is een overeenkomst tussen u en UwBoeking.com. Soms wordt aan UwBoeking.com gerefereerd als wij, -ons- of -onze-. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle UwBoeking.com software en producten inclusief updates. In deze algemene voorwaarden worden software, producten en services gezamenlijk -de dienst- genoemd.

We willen u erop wijzen dat er geen garanties worden geboden voor de dienst UwBoeking.com Online Reserveringssysteem. Ook wordt onze aansprakelijkheid door deze overeenkomst beperkt. UwBoeking.com kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld wanneer de reserveringsmodule oneigenlijk wordt gebruikt.

Op levering van al onze diensten is het Nederlands Recht van toepassing, behalve wanneer anders is overeengekomen.

Hoe u UwBoeking.com niet mag gebruiken

Als u UwBoeking.com gebruikt, dan mag u niet:
- De dienst gebruiken op een manier die schade toebrengt aan UwBoeking.com of aan derden:
- Naar enig onderdeel van deze dienst verwijzen als bestemming in ongevraagde berichten (spam);
- De dienst op enige manier beschadigen, overbelasten of uitschakelen, of door het gebruik van de dienst anderen negatief beinvloeden;
- De dienst gebruiken voor oneigenlijke zelfverrijking of oplichting

Houdt u zich niet aan onze bepalingen, dan behoudt UwBoeking.com zich het recht voor om € 500,-- per geconstateerde overtreding, bij u in rekening te brengen.

Als u UwBoeking.com betaalt

- Betaling: UwBoeking.com rekent u een vast bedrag per gerealiseerde boeking. Per 2 weken zal UwBoeking.com onze dienst bij u in rekening gebracht, deze factuur dient u binnen 7 dagen na ontvangst aan ons te betalen. Wanneer u na 2 herinneringen de factuur niet heeft betaald, dan zullen wij overgaan tot blokkering van uw account, het de-blokkeren kost € 49,-- excl. BTW.
- Als er een specifieke tijdsduur geldt voor een aanbieding, dan blijft die prijs gelden gedurende die tijd. Nadat de aanbiedingsperiode verlopen is wordt het normale bedrag in rekening gebracht.
- Bij periodieke betalingen communiceren we prijswijzigingen of nieuwe diensten minimaal 30 dagen vantevoren.
- Als u niet instemt met de prijswijzigingen dan kunt u uw account laten verwijderen. Als u het account afzegt dan eindigt de dienst op dat moment, u dient dan alleen de openstaande boekingskosten en evt andere diensten tot dat moment te voldoen.
- Restitutiebeleid. Tenzij anders door wet bepaald worden zijn eventuele kosten voor restitutie voor uw rekening.
- Opzeggen van de dienst. U kunt uw account op ieder moment opzeggen, met of zonder reden. Opzeggen kunt u doen door uw accommodaties uit uw account te verwijderen en een mail te sturen aan info@uwboeking.com met de opzegging.
- Communicatie kosten. De dienst bevat niet de kosten die u moet maken voor uw internettoegang en de kosten voor onze (optionele) SMS dienst, gebruik van de app of mobiele website, adverteren en gebruik van het white labeld dienst. De kosten hiervoor komen bovenop het bedrag aan boekingskosten welke u maandelijks aan ons betaald.

Garantiebepalingen UwBoeking.com

We bieden de service aan in de beschikbare vorm ("as is"), inclusief eventuele fouten en zoals beschikbaar. We kunnen niet garanderen dat de informatie van de Uwboeking ten alle tijde correct en/of actueel is. U erkent en accepteert dat computer- en telecommunicatiesystemen niet altijd foutloos zijn en dat perioden van onbeschikbaarheid kunnen voorkomen. We kunnen niet garanderen dat de service zonder onderbrekingen, op tijd, veilig en foutloos wordt uitgevoerd of dat gegevens niet verloren zullen gaan. Er worden geen toezeggingen gedaan wat betreft de dienst van UwBoeking.com. Mogelijk gelden voor u bepaalde rechten voortvloeiende uit lokale wetgeving of andere regels. U zult u ten allen tijde moeten houden aan de voor u geldende regels en wetgeving.

Aansprakelijksheidbeperkingen van UwBoeking.com

U kunt alleen directe schade op UwBoeking.com en onze gelieerde ondernemingen, wederverkopers, distributeurs of leveranciers verhalen tot een bedrag ter hoogte van de door ons bij in rekening gebrachte boekingskosten voor een termijn van maximaal drie maanden.
Overige schade, waaronder gederfde inkomsten, winst en bijkomende, bijzondere, indirecte en incidentele schade wordt niet vergoed. Ook wordt geen aanvullende schadevergoeding uitgekeerd.

UwBoeking.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de boekingsmodule en op de wijze waarop deze wordt gebruikt. UwBoeking faciliteert alleen de software om gebruik te kunnen maken van een reserveringssysteem op uw eigen website. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de boekingsmodule.

Ook voor foutief weergegeven prijzen in de boekingsmodule is UwBoeking.com niet aansprakelijk, prijzen kunnen door UwBoeking.com worden ingevoerd, maar dienen altijd gecontroleerd te worden door de aanbieder (van de accommodatie), interpretatie van de prijslijst kan altijd verschillen.

Gegevensverlies
- Inhoud (inclusief code) van websites van derden, programma's van derden of gedrag van derden waartoe toegang is gekregen via de service.
- Virussen en andere schadelijke onderdelen die uw toegang tot of gebruik van de service beperken.
- Incompatibiliteit van de service met andere services, software en hardware.
- Vertragingen of fouten in het opstarten of voltooien van verzendingen en transacties voor de service op correcte wijze of binnen een aanvaardbare termijn.
- Aanspraken op contractbreuk, niet-naleving van de garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of niet-nakoming van wettelijke plichten) of verkeerde voorstelling.

Wijzigingen van de service en annuleringen

Wij werken constant om de service te verbeteren en kunnen de service daarom op elk gewenst moment en om elke reden wijzigen. Bij betaalde services brengen wij u van tevoren op de hoogte van significante wijzigingen van de dienst. Als de dienst in zijn geheel wordt geannuleerd zonder reden, dan bent u ons alleen de op dat moment openstaande boekingskosten verschuldigd.

Bij het annuleren van reeds door u geaccordeerde offertes, voor het maken van websites of het leveren van programmeerwerk, dan zullen wij 30% van het offerte totaalbedrag bij u in rekening brengen. Wanneer er binnen 8 weken na ontvangst van de getekende offerte geen (aan)betaling is binnengekomen, dan kan en mag UwBoeking.com dat beschouwen als annulering van de van de betreffende offerte, UwBoeking.com zal op dat moment dan ook 30% van het offerte totaalbedrag bij u in rekening brengen.

Kennisgevingen

U kunt contact met ons opnemen zoals vermeld in de klantondersteuning van de service. Deze worden altijd in elektronische vorm beschikbaar gesteld. Wij kunnen u, in elektronische vorm, informatie verzenden over de service, aanvullende informatie en informatie die wij wettelijk verplicht zijn te geven. We kunnen u verplichte informatie geven via e-mail op het adres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden voor de service of via toegang tot een website die wij hiervoor aanwijzen. Kennisgevingen die via e-mail naar u zijn verzonden worden beschouwd als gegeven en ontvangen nadat de e-mail is verzonden. Als u niet akkoord gaat met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen, moet u onze dienst niet gebruiken.

Tarieven

Kijk voor de actuele prijzen op de tarievenpagina van UwBoeking.com.

Kennisgeving inzake het auteurs- en merkrecht

De inhoud van de service is volledig auteursrechtelijk beschermd door Copyright © 2011 - 2020 UwBoeking.com Online Reserveringssysteem, Zwolle, Nederland. Alle rechten voorbehouden. De namen van echte ondernemingen en producten kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren van deze rechten. Alle rechten die in deze overeenkomst niet expliciet worden toegewezen, worden voorbehouden.